Reklamační řád - Zlatnický ateliér Lenka Máchová

Tento reklamaní řád je vypracován v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a vztahuje se na zboží:

 • zakoupené spotřebitelem (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.zlatnitnictvi.machova.cz (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je provozován Lenkou Máchovou, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO 743 79 330, se sídlem na adrese U stanice 592/9, PSČ 161 00, Praha 6 – Liboc, s provozovnou na adrese Vězeňská 5, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město (dále jen „prodávající“), nebo
 • zakoupené od prodávajícího bez využití internetového obchodu.

I. Záruční list

K zakoupenému zboží obdrží kupující fakturu. Není-li kromě faktury zákazníkovi vydán také záruční list, slouží faktura zároveň jako záruční list.

II. Souhlas s reklamačním řádem

Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem faktury. Jestliže je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, potvrdí zákazník převzetí zboží podpisem dodacího listu.

III. Záruka na zboží

Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců od jeho převzetí, není-li na faktuře nebo na záručním listu uvedena doba delší.

IV. Povinnost při převzetí zboží

Kupující je povinen řádně prohlédnout zboží okamžitě při jeho převzetím od prodávajícího nebo dopravce.

Zjistí-li kupující, že je obal zboží poškozený, je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol o škodě. Kupující je povinen reklamovat vady zboží neprodleně po jejich zjištění.

V. Postup reklamace

V případě zjištění vady zboží je kupující oprávněn reklamovat zboží buď (i) osobně v místě provozovny prodávajícího na adrese Vězeňská 5, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město nebo (ii) prostřednictvím mailové adresy lenka@machova.cz.

V případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího předloží kupující prodávajícímu fakturu a záruční list. Byl-li obal zboží poškozen při přepravě, předloží kupující prodávajícímu také protokol o škodě.

Využije-li kupující možnost reklamace distančně prostřednictví mailu, přiloží do mailu scan faktury, záručního listu a protokolu o škodě. Reklamované zboží neprodleně, po dohodě s prodávajícím, kupující na své náklady a pojištěné v odpovídající hodnotě zašle prodávajícímu. Zboží musí být přiměřeně zabaleno. Reklamace se má za včasnou, obdržel-li prodávající do své mailové schránky e-mail kupujícího před uplynutím záruční lhůty.

Zároveň kupující oznámí prodávajícímu, v čem spočívá vada zboží a jaký způsob řešení reklamace preferuje. 

VI. Práva kupujícího při reklamaci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při kumulativním splnění těchto podmínek:

 1. kupující předložil úplný originál faktury a záruční list, případně protokol o škodě,
 2. kupujícím byla dostatečně jasně a srozumitelně specifikována konkrétní vada,
 3. zboží bylo užíváno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 4. zboží bylo využíváno k účelu zcela běžně určenému pro podobné zboží,
 5. zboží nebylo užíváno v podmínkách, které svou povahou použití zboží zjevně vylučují,
 6. vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či poškozením vyvolaným nevhodným užíváním zboží kupujícím.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může kupující požadovat:

 1. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může
 2. odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
 3. na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může
 4. požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamací

Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, specifikace reklamovaného zboží, co je obsahem reklamace, identifikace kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (viz. možnosti pod bodem VI. Práva kupujícího výše).

Prodávající je dále povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.).

S účinností od 1.2.2016 má kupující, jako spotřebitel, právo v případě tzv. „spotřebitelského sporu“ z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, jenž by vznikl s prodávajícím, využít také cestu mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce („ČOI“). Typickým spotřebitelským sporem jsou spory o uznání reklamace vad zboží. Toto právo vyplývá kupujícímu ze zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění novely č. 378/2015 Sb.

Pro více informací o právu kupujícího na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, včetně informací o obsahu návrhu, lhůtach a nákladech, navštivte internetovou stránku ČOI na adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

VIII. Náklady na uskladnění zboží prodávajícím 

V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od doručení výzvy prodávajícího kupujícímu k převzetí, pokud nebyla domluvena lhůta delší.

Jestliže si kupující nepřevezme vyměněné či opravené zboží v stanovené lhůtě a ani v dodatečně lhůtě stanovené ve výzvě prodávajícího, prodávající je oprávněn účtovat kupujícími poplatek za uskladnění zboží ve výši 10,-Kč za každý další započatý týden následující po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí stanovené prodávajícím, maximálně ovšem částku ve výši 100,-Kč.

IX. Záverečná ustanovení

Při nesplnění reklamačních podmínek nebo nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Tento reklamační řád je účinný od 19.9.2016.