Obchodní podmínky

E-shop www.zlatnictvi.machova.cz je internetový obchod zaměřený na prodej snubních a zásnubních prstenů, hodinek a šperků.

Nákup na e-shopu www.zlatnictvi.machova.cz, který je provozován Lenkou Máchovou, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO: 743 79 330, se sídlem na adrese U stanice 592/9, PSČ 161 00, Praha 6 – Liboc, s provozovnou na adrese Vězeňská 5, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město (dále jen „prodávající“), se řídí následujícími obchodními podmínkami.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní obchodu www.zlatnictvi.machova.cz.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zlatnitnictvi.machova.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Výjimky z aplikace obchodních podmínek

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti, resp. v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takové právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí speciálními obchodními podmínkami pro podnikatele.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na zakázkovou výrobu šperků realizovanou prodávajícím na základě zadání kupujícího, který za tímto účelem kontaktoval prodávajícího. Zakázkovou výrobou se myslí objednávka a výroba šperku, který není v okamžiku uzavření smlouvy nabízen na webové stránce (dál jen „zakázková výroba“).

1.5. Odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat jenom písemnou dohodou stran. V takovém případě mají tato odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek se může měnit bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které stranám vznikly v době účinnosti předchozích obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Umožňuje-li to webová stránka, na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, kromě objednávek zakázkové výroby (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce nebo objednávání zboží bez předchozí registrace je kupující povinen uvádět úplně, správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit přístupové informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu před třetími osobami.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to v případě, kdy se kupující do svého uživatelského účtu déle než dva (2) roky nepřihlásil, nebo v případě, že kupující dva a vícekrát porušil své povinnosti z kupní smlouvy, součástí které jsou obchodní podmínky.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho dostupnosti, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží za navrácení zboží. Jelikož není prodávající plátce DPH, ceny jsou uváděny bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Jestliže došlo v době od zaslání objednávky kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího ke změně ceny ve webovém rozhraní, platí ceny uvedené v objednávce kupujícího.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Pro případ doručování do třetích států se uplatní individuálně sjednaná cena.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.5.3. informace o nákladech spojených s úhradou kupní ceny zboží a

3.5.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Do kolonky "POZNÁMKA" lze před zasláním objednávky vložit slevový voucher. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7. Prodávající neprodleně, nejpozději ovšem do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky kupujícímu objednávku buď potvrdí (dále jen „akceptace“) nebo objednávku s odůvodněním odmítne (dále jen „odmítnutí“). Akceptaci i odmítnutí zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. V případě, že má kupující povinnost uhradit prodávajícímu zálohu dle bodu 4.4. níže a prodávající zároveň akceptoval objednávku, prodávající současně s akceptací vyzve kupujícího k úhradě zálohy jedním ze způsobů stanovených pod body 4.1.1. nebo 4.1.3., přičemž mu k úhradě stanoví přiměřenů lhůtu ne kratší než pět (5) pracovních dní. 

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že je dle bodu 3.8. výše vyžadována záloha, smluvní vztah vzniká až uhrazením zálohy. Jestliže kupující neuhradí zálohu ve stanovené lhůtě, na takovou objednávku se hledí, jakoby nebyla učiněna. 

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, jestliže to webové rozhraní obchodu dovoluje:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího;

4.1.2. na dobírku;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou a náklady spojené s dodáním zboží náklady spojené s úhradou kupní ceny.

4.3. Při objednávce, kde kupní cena zboží (bez započtení poštovného a balného) dosáhne alespoň částky 3.000,-Kč, a toto je doručované na území ČR nebo SR, není kupujícímu účtováno poštovné ani balné.
4.4. Prodávající je oprávněn od kupujícího požadovat uhrazení zálohy (dále jen „záloha“). Jestliže souhrnná kupní cena (bez započtení poštovného a balného) objednaného zboží překročí částku 15.000,-Kč, prodávající může požadovat zálohu 5.000,-Kč. Jestliže souhrnná kupní cena (bez započtení poštovného a balného) objednávky dosáhne alespoň částku 30.000,-Kč, prodávající může požadovat zálohu 15.000,-Kč. Záloha je hrazena jedním ze způsobů stanovených pod body 4.1.1. nebo 4.1.3., přičemž prodávající poskytne kupujícímu pro úhradu přiměřenů lhů.

4.5. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě faktury je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dní od zaslání faktury kupujícímu.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen identifikovat platbu variabilním symbolem uvedeným na faktuře nebo na zálohové faktuře. Za den úhrady se považuje den, kdy byla hrazená částka připsána na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.10. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3. kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.4. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a

5.1.5. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Pro vyloučení pochybností se kupující a prodávající dohodli, že se zbožím upraveným podle přání kupujícího dle 5.1.3. výše myslí jakékoliv zboží, které obsahuje v rámci objednávky drahé kameny o souhrnné hmotnosti rovné nebo vyšší než 0,30 ct nebo hmotnost zlata v rámci objednávky dosáhne 25g a více gramů. V případě splnění jedné z těchto podmínek nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží - o tomto musí být zákazník s přestihem informován. Jestliže o tom nebude informován, vyloučení se neuplatní.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1 výše nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle §1837 OZ, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Formuláŕ pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy - http://zlatnictvi.machova.cz/images/odstoupeni-od-smlouvy-vzor-2015-lenka-machova.pdf

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo adresu sídla prodávajícího.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.3. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující nese nebezpečí ztráty či zničení zboží až do jeho vrácení prodávajícímu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.3., vrátí prodávající do deseti (10) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícímu uhrazenou kupní cenu nebo zálohu, a to stejným způsobem, jakým kupující uhradil většinu peněžních prostředků, nebude-li dohodnuto písemně jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou část kupní ceny.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, a sepsat s ním škodní protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatňovat postupem dle reklamačního řádu, který tvoří nedílnou součást těchto podmínke a je dostupný na webových stránkách. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího (v případně osobního odběru) nebo od dopravce (v případě využití dopravy).

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lenka@machova.cz nebo osobně v provozovně prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu kupujícího uvedenou na reklamačním protokolu. 

8.3. S účinností od 1.2.2016 má kupující právo v případě „spotřebitelského sporu“ z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (tzv. spory o uznání reklamace vad zboží), využít cestu mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce („ČOI“). Toto právo kupujícímu vyplývá ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění novely č. 378/2015 Sb. Více informací o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jako i o postupech, jako podat návrh na řešení sporu u ČOI, lhůtách do kdy tak lze učinit a nákladech s tím spojených lze získat na internetové stránce ČOI:
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.4. Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

9.1. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů. Více se dozvíte v sekci "Ochrana osobních údajů" na této webové stránce. 

9.2. V této sekci naleznete informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů (vč. informace o jeho právním základu, rozsahu, účelu a době zpracování), o příjemcích Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s takovým zpracováním. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu ve Slovenské republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (tzv. zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Zlatnický ateliér Lenka Máchová, Vězeňská 5, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město, adresa elektronické pošty lenka@machova.cz, telefon +420 604 548 147.

Obchodní podmínky jsou účinné od 17.11.2018