Podmínky používání webových stránek 

I. Obecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.zlatnictvi.machova.cz (dále jen "webová stránky") je Lenka Máchová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČO 743 79 330, se sídlem U stanice 592/9, PSČ 161 00, Praha 5 – Liboc (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková práva k webové stránce.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu těchto webových stránek, a to včetně, nikoliv ovšem výlučně k textu, technických náčrtů a grafice, jejich designu, logu, jako i k veškerých vyobrazení na webových stránkách, včetně textu a fotografií získaných na základě ujednání s třetí stranou oprávněnou k jejich užívání.

Webová stránka je bezplatně veřejně přístupná, přičemž se její užívání řídí těmito podmínkami používány stránek:

II. Způsob používání

Návštěvník této webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo "návštěvník") se zavazuje, že se při používání webové stránky bude vždy řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami používání.

Uživatel se vstupem na webové stránky zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno provozovatele, ani činit kroky, které by k poškození jména provozovatele nebo jeho webových stránek směřovaly.

Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek nebo je jinak zneužívat;

b) pokoušet se získat přístup k těm částem webových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;

c) využívat webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv, reklamu třetích subjektů, řetězových zpráv a zasílat na webové stránky vědomě zprávy obsahující viry, falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;

d) na webové stránky umisťovat jakékoliv programy nebo odkazy k jejich stažení;

e) šířit na webových stránkách zprávy, pornografický nebo erotický materiál či materiály porušující právní předpisy České republiky;

f) používat vulgarizmy nebo se dopouštět společensky nevhodných poznámek na adresu třetích osob, etnických nebo náboženských skupín.

III. Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto webových stránkách. Jednotlivé časové verze těchto podmínek jsou archivovány, podobně jako jednotlivé časové verze dokumentů, jenž obecně upravují vztah mezi provozovatelem, coby prodávajícím a návštěvníkem v postavení kupujícího/spotřebitele. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné stránky třetích osob, reklamu, jakoukoliv jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.

Provozovatel prohlašuje, že obsah webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto webových stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Tyto podmínky jsou účinné od 19.9.2016.

 

Ochrana osobních údajů

Aby každá objednávka našla svého adresáta, potřebujeme o každém kupujícím vědět několik málo údajů. Zároveň Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování a striktně dodržujeme všechny pravidla, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů.

Níže se dozvíte informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, o příjemcích Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s takovým zpracováním. Takže si udělejte pohodlí, nalijte čaj, bude to chvíli trvat:-)

Předně, správcem Vašich osobních údajů je Lenka Máchová, Vězenská 5, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu lenka@machova.cz (dále jen „správce“).

Právním základem (důvodem) zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:

a) takové zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy se správcem (co bude nejčastější případ); a

b) zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce, a to konkrétně spočívající v(e):

1. písemné vyřizování Vašich dotazů a/nebo stížností (adresu, jméno atd. potřebuji pro zpětný kontakt);

2. podpoře obchodní činnosti a nabídky nových nebo stávajících produktů a služeb poskytovaných námi coby správcem, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení správce Vám coby zákazníkům . Vůči takovému zpracování lze podat námitku (viz níže o Vašich právech), nebo např. vymáhání dlužných částek za dodané zboží či jiných pohledávek (to se nám naštěstí ještě nestalo:-);

c) dále je zpracování nezbytné pro splnění našich právních povinností, které se na nás, coby správce vztahují (např. vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele); a konečně

d) sice nejste ještě našim zákazníkem, ale jste udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení správce.

Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

1. Vaše identifikační a kontaktní údaje, stejně tak i platební údaje (např. údaje o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.); 

2. údaje o produktech, příp. o službách, které máte sjednané/objednané; a

3. údaje z naší vzájemné komunikace (např. sms, maily).

Vaše údaje mohou být námi coby správcem využity i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) na základě oprávněného zájmu správce. Proti takovému zpracování Vašich údajů můžete podat námitku (více o námitce v části popisující Vaše práva a povinnosti). Zároveň si Vás dovolujeme informovat, ze se zákazníky jedná vždy a pouze jedna osoba - a to provozovatel této stránky a zároveň i správce, co je jedna a tatýž osoba, 

Vaše osobní údaje předávám třetím osobám pouze v odůvodněných případech a nezbytném rozsahu. Takovými příjemci jsou (i) poskytovatelům poštovních a s tím souvisejících služeb, (ii) advokátům či osobám zajišťujícím vymáhání dlužných pohledávek, (iii) účetní firmě. Dále jsme povinni poskytovat údaje i jiným subjektům v případech, kdy správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. soudům, Policii ČR atd.).

Zároveň Vám ale sdělujeme, že nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

A jak dlouho Vaše osobní údaje uchovávame? Vaše údaje jsou u nás coby správce uloženy po dobu trvání smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku vyplývajícího ze smlouvy. V případech, kde to správci (nám) ukládá obecně závazný právní předpis, archivujeme dokumenty s Vašimi údaji po předepsanou dobu.

Dále samozřejmě Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů. Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste mu udělil(a) svůj souhlas s takovým zpracováním, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby (k odvolání souhlasu více viz níže Vaše práva).

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce probíhá nejdéle do 4 let od ukončení smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem či do doby, kdy vůči takovému zpracování vznesete námitku, vznesete-li ji ještě před uplynutím této doby.

 A jaké máte práva?

1. Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává; správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2. Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává

3. Právo na výmaz - můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud  (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvolal(a) jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, (iii) nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, a konečně (iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

4. Právo na omezení zpracování - můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) jste popřel/a přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, (ii)  zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití, (iii)  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl(a) jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5. Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.

6. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv u správce vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce a/nebo pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce.

7. Právo být informován - máte právo být správcem informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností ve vztahu ke zpracování osobních údajů se můžete na správce obracet telefonicky na tel.: +420 604 548 147 nebo na e-mailová adresa: lenka@machova.cz  či osobně/písemně na adrese Zlatnický Ateliér Lenka Máchová, Vězenská 5, 110 00 Praha 1.

Tyto informace jsou platné k 17.11.2018.